Main » 2010 » November » 12 » Kultura ponašanja prilikom spavanja
6:51 PM
Kultura ponašanja prilikom spavanja

Islamski bonton (27)


Izvršavajuci obaveze prema svome Gospodaru, prema ljudima, porodici i samome sebi, covjek se umori i neophodan mu je odmor. Allah Plemeniti, znajuci za ljudske mogucnosti, odredio mu je spavanje – nocno i podnevno - kao odmor, koje ce mu povratiti snagu i podstaci ga na nove aktivnosti. Ovaj tekst tretira islamski stav prilikom spavanja i lijeganja i nacine na koje to treba ciniti.

Allah Uzvišeni je dva kosmicka fenomena: noc i dan, ucinio znakom Svoje milosti. On je kretanje Kosmosa i njegovih fenomena rasporedio sukladno kretanju i potrebi života, i upravo onako kako je covjeku podario tajnu sna i pocinka, nakon napornog rada i izvjesnih dnevnih aktivnosti, On je uspostavio u Kosmosu pojavu noci, da bi bila neka vrsta odijela ili pokrivaca kojim se dovršava pocinak i povlacenje i uspostavio je dan da bi se u njemu kretalo, radilo i privredivalo.

Ako dublje analiziramo ove kosmicke fenomene, doci cemo do nezaobilaznog zakljucka da je ovaj pocinak Allahova blagodat cije tajne samo On zna. Pogledajmo kako Allah Plemeniti pita ljude i inicira ih na neophodnost dubljeg meditiranja: «Reci: - Kažite vi meni – ako bi Allah dao da vam dan potraje vjecno, do Sudnjeg dana, koji bog bi vam, osim Allaha, noc dao da u njoj otpocinete? Zar ne vidite?». Nakon te, logicke zapitanosti, Plemeniti Gospodar otkriva zbog cega je uspostavio ova dva kosmicka fenomena: «Iz Milosti Svoje On vam je dao noc i dan: da se u njoj odmarate, a da iz dobara Njegovih privredujete i da zahvalni budete».
Osim sna, kao pocinka, i noci, kao prekrivaca, kako to Allah Plemeniti lijepo opisuje u Svojoj mudroj Knjizi: «i san vaš pocinkom ucinili, i noc pokrivacem dali», u kojoj se tijelo odmori, nervi smiraj docekaju a duša postane potpuno smirena, nalaze se i druge tajne, koje Plemeniti Gospodar pruža covjeku, kojom prilikom nastaje preokret u njegovom bicu i potpuna obnova njegove snage, volje i licnosti, kao što je to On ucinio sa muslimanima na Bedru, kada ih je, upravo snom, ucvrstio i ulio im samopouzdanje: «kad je On ucinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete».
S obzirom na svakodnevno ponavljanje ova dva kosmicka fenomena, smjenu noci i dana, ljudi zaboravljaju na važnost njihove uloge u ljudskom životu i malo ko se sjeti zahvaliti Gospodaru Plemenitom na ovim blagodatima. Allah Plemeniti je i ova dva kosmicka fenomena dao da bi ljude inicirao na razmišljanje. U poglavlju En-Neml On, eksplicite, to potcrtava: «Zar nisu vidjeli da smo ucinili noc da u njoj otpocinu, a dan vidnim? – to su, zaista, dokazi za narod koji vjeruje».
Ovaj tekst ce nam, bar unekoliko, ilustrirati Poslanikovo, s.a.v.s, ponašanje kada je u pitanju fenomen sna i spavanja i njegov nacin zahvaljivanja Allahu Uzvišenom na toj blagodati koja je podarena covjeku.

Abdestiti se i leci

Lijepo je uzeti abdest prije nego se ode na pocinak, kako je preporucio Allahov Poslanik, s.a.v.s., što se temelji na predaji El-Beraa b. 'Aziba, r.a: «Kada podeš na spavanje, uzmi abdest kao što uzimaš za namaz!». Ovaj imperativ nije obaveza, nego – kako istice Ibn Hadžer – mendub, zato što u slucaju eventualne smrti, osoba odlazi svome Gospodaru s abdestom a, takode, snovi osobe koja je s abdstom su istinitiji i manje je šejtansko došaptavanje prilikom spavanja.
Mudžahid prenosi da mu je Ibn 'Abbas, r.a, rekao: «Nemoj zanocivati bez abdesta, jer ce duše biti proživljene onakve kakve su i usmrcene!». Ibn Hadžer navodi predaju Ebu Miraje el-'Adželija, a slicno navodi i Tavus. U toj predaji se kaže: «Ko ode u postelju cist – s abdestom i zaspi spominjuci Allaha Uzvišenog, njegova postelja bit ce mesdžid a on ce biti u namazu i zikru sve dok se ne probudi!».
Slicnu predaju bilježi Ibnu-s-Sunni, od Ebu Umame el-Bahilija, r.a, u kojoj Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: «Ko legne s abdestom i bude zikr cinio Allaha Uzvišenog dok ga san savlada, nece se prevrnuti ni jedanput u toku sna, moleci Allaha Uzvišenog za dunjalucko ili ahiretsko dobro, a da mu On to ne usliša!».
Ima predaja, koje doduše Ebu Hatim i Zehebi smatraju slabim a Albani cak apokrifnim, u kojima ce osoba s abdestom koja umre spavajuci dostici stepen šehida. U Enesovoj, r.a, predaji doslovce stoji: «Ko zanoci s abdestom, pa tu noc umre – umro je kao šehid!».
Rezimirajuci naprijed navedeno, može se sa sigurnošcu utvrditi da je mendub – lijepo leci s abdestom, kako navode Buhari i Muslim, pa se treba truditi, kada za to imamo mogucnosti, da tako i postupimo. Na kraju, treba pripomenuti da ko i ne uzme abdest prije odlaska na pocinak - nije griješan, jer mu to nije obaveza!

Leci na desnu stranu

Brojne predaje ukazuju na cinjenicu da je Poslanik islama, s.a.v.s, lijegao na desnu stranu i preporucivao svojim sljedbenicima da to cine. U nastavku naprijed citirane predaje El-Beraa b. 'Aziba, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: «...zatim lezi na svoju desnu stranu!». Ova preporuka temelji se, kako navode Ibn Hadžer, Ibnu-l-Dževzi i dr, na zdravstvenim razlozima, jer je za tijelo daleko zdravije spavanje na desnoj strani. Naime, islamski ucenjaci tvrde da je mnogo bolje leci, u pocetku, kako i hadis nalaže na desnu stranu, a onda kasnije leci na lijevu stranu. Oni to obrazlažu cinjenicom da ležanje prvo na desnoj strani spusti i složi hranu a, nakon toga, ležanje na lijevoj strani doprinosi jetri i drugim organima da bolje probave hranu i ucine je korisnijom za tijelo.

Zabrana ležanja na stomaku

Allahov Poslanik, s.a.v.s, upozoravao je one koji su ležali na stomaku, kazavši da taj položaj Allah Uzvišeni ne voli. U novije vrijeme medicina dolazi do zakljucka da je taj položaj prilikom spavanja, uistinu, štetan po covjeka i njegovo zdravlje. Poslanik islama, s.a.v.s, prije cetrnaest stoljeca, kako prenosi Ebu Hurejre, r.a, upozorio je jednog ashaba koji je spavao na sofi njegove džamije na stomaku: «Allah, uistinu, mrzi ovaj položaj!».
Zna se da ce stanovnici Džehennema biti u takvom položaju: okrenuti licem i stomakom ka tlu, odnosno vatri. Poslanik, s.a.v.s, je u jednoj predaji, koju prenosi Ebu Umame, r.a, upozorio da se ne spava na licu i stomaku okrenutim ka zemlji, naglasivši: «To je džehennemsko spavanje!».

Staviti desnu ruku ispod obraza

Osoba ce, kada legne na desnu stranu, desnu ruku staviti ispod svog obraza, što se temelji, posredstvom poznatog ashaba Huzejfe, r.a, na vjerodostojnoj predaji u kojoj se istice: «Kada bi Resulullah, s.a.v.s, legao u postelju stavio bi desnu ruku ispod svog obraza».

Dova prilikom lijeganja

U hadiskim zbirkama spominje se više razlicitih dova koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s, ucio prilikom odlaska na pocinak. Spomenut cemo neke:
El-Bera' b. 'Azib, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, kada bi krenuo u postelju, legao na desnu stranu i proucio bi: «Allahumme eslemtu nefsi ilejke, ve vedždžehtu vedžhi ilejke, ve fevvedtu emri ilejke, ve eldže'tu zahri ilejke, ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldže'e ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi Kitabikellezi enzelte ve bi Nebijjikellezi erselte». - «Allahu, Tebi se predajem, Tebi okrecem svoje lice, Tebi prepuštam svoju sudbinu, od Tebe tražim pomoc i zaštitu, iz žudnje i strahopoštovanja prema Tebi, nema utocišta i spasa od Tebe mimo Tebe. Vjerujem u Knjigu koju si objavio i u Vjerovjesnika kojeg Si poslao!».
Huzejfe, r. a, prenosi da bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., kada bi legao u postelju, stavio desnu ruku ispod obraza i proucio: «Allahumme bismike emutu ve ahja» - «S Tvojim imenom, Allahu, umirem i živim!».

Zikr prije spavanja

Najbolje bi bilo biti u zikrullahu sve dok nas san ne savlada. Ukoliko bismo se tako ponašali to bi se tretiralo, kako je vec navedeno u jednoj predaji, kao da smo u zikru sve dok se ne probudimo. Lijepo bi bilo, prije spavanja, prouciti tespih, tahmid i tekbir. Naime, Fatima, r.a, Vjerovjesnikova, s.a.v.s, kcerka, radila je težak posao, pa se požalila ocu na težak život, ocekujuci da joj nade slugu, koji bi je mogao zamijeniti, na što je Poslanik, s.a.v.s, njoj i Aliji, r.a, preporucio: «Hocete li da vas dvoje uputim na nešto što vam je bolje od sluge?! Kada podete na spavanje proucite: Subhanallahi - 33 puta, El-hamdu lillahi - 33 puta i Allahu ekber - 34 puta i to ce vam biti bolje od bilo kakvog sluge!»

Vrijednost zikrullaha prilikom spavanja

Vanredne nagrade predvidaju se za one koji prouce, prilikom odlaska na spavanje, sljedeci zikr: «La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanellahi ve-l-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber!» - «Nema boga osim Allaha jedinog. Njemu nikoga kao druga ne pripisujem! Njemu pripada vlast, svaka hvala i On je nad svim mocan! Slava i hvala Allahu, nema drugog boga osim Njega i Allah je najveci!». Ko ove rijeci bude ucio prije nego zaspi, Vjerovjesnik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejrea, r.a, obecava da ce mu Allah Uzvišeni oprostiti grijehe, pa makar ih imao koliko pjene na moru!!!

Ucenje kur'anskih sura i ajeta

Lijepo je prouciti navece dva posljednja ajeta sure El-Bekara, kako je preporucio Allahov Poslanik, s.a.v.s, u autenticnim predajama, koje prenose Buhari i dr. Takode je lijepo prouciti prije nego se legne sure Es-Sedžde i El-Mulk, kako je cinio Vjerovjesnik, s.a.v.s, a kako bilježe Tirmizi i Nesai.
Posebno je dobro, radi zaštite, prouciti prije spavanja sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas. To je cinio i Allahov Poslanik, s.a.v.s. Aiša, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, svaku noc, kada bi legao u postelju, sakupio ruke i proucio, pušuci u njih: Kul huvellahu ehad, Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek i Kul e'uzu bi Rabbi-n-nas, a onda bi rukama potrao po svome tijelu, pocevši od glave i lica, pa sve dokle bi mogao doprijeti. To je cinio tri puta.
Inace, pohvalno je ucenje bilo koje sure iz Kur'ana prilikom odlaska u postelju, jer ko to ucini, kako kaže Poslanik, s.a.v.s, u predaji Šeddada b. Evsa, r.a, «Allah odredi jednog meleka koji ne dozvoljava da mu se približi nešto što bi ga uznemirilo!»
Imam Nevevi navodi dvije predaje Alije b. ebi Taliba, r.a, u vezi s ucenjem kur'anskih ajeta. U prvoj predaji, za koju Nevevi tvrdi da je autenticna prema uvjetima Buharija i Muslima, Alija, r.a, kaže: «Nisam sreo ni jednu pametnu i odraslu osobu, koja prije spavanja nije proucila posljednja tri ajeta sure El-Bekare!», a u drugoj predaji, koja se ocjenjuje dobrom, navodi: «Nisam vidio ni jednu punoljetnu osobu koja je primila islam da je zaspala prije nego je proucila Ajetu-l-kursiju!».

El-Kafirun je zaštita od širka

Dobro bi bilo prouciti suru El-Kjafirun prije spavanja. Poslanik, s.a.v.s, to je definirao kao zaštitu od širka. Obracajuci se Nevfelu, r.a, on mu napominje: «Prouci Kul ja ejjuhe-l-kjafirun do kraja, a zatim spavaj, jer ce ti ona biti zaštita od širka!».

Ajetu-l-kursijom štiti se do svanuca

Ajetu-l-kursija je ajet koji se uci u raznim prilikama. Njegova važnost i znacaj je, uglavnom, poznat. Znacajno je napomenuti da Ajetu-l-kursija, ukoliko je neko cijelu prouci prije spavanja, kako navode autenticni izvori, postaje uzrokom da Allah, dž.š., toj osobi odredi cuvara tako da joj se šejtan ne približi u toku noci, sve do svanuca!

Pregledati postelju prije spavanja

Prije nego legnemo, pregledat cemo postelju i otresti caršafe i posteljinu, da se ne bi zadesilo, eventualno, nešto što bi nas uznemiravalo. To treba uciniti i ako smo izvjesno vrijeme boravili van postelje, pa se ponovo u nju vratili. To je preventiva koju je Vjerovjesnik, s.a.v.s, u autenticnim predajama preporucio. U Ebu Hurejreovoj, r.a, predaji to se jasno naglašava: «Kada neko od vas odlazi ili se vraca u postelju, neka je pregleda i otrese posteljinu tri puta, jer on ne zna šta je poslije njega u nju ušlo!»

Zabrana spavanja na balkonu ili krovu bez zaštite

Koliko islam vodi brigu o covjeku jasno se nazire iz Vjerovjesnikovih, s.a.v.s, predaja u kojima se zabranjuje da musliman spava na krovu ili balkonu bez ograde i zaštite. To je, što je uocljivo, preventiva od pada s krova ili balkona ili, pak, mogucnosti dolaska do te osobe, cime bi bila ugrožena njena sigurnost ili moralna dimenzija.
Džabir, r.a, prenosi: «Allahov Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da covjek, bez zaštite, spava na krovu!»

Dova ukoliko se osjeti strah ili nemir u snu

Ukoliko se osjeti strah ili nemir u snu, treba prouciti dovu koju je Vjerovjesnik, s.a.v.s, preporucio jednom covjeku koji mu se žalio na strah koji je doživio prilikom spavanja: «Kada podeš u postelju, prouci: «E'uzu bi kelimatillahi-t-tammati min gadabihi ve 'ikabihi ve šerri 'ibadihi ve min hemezati-š-šejatini ve en jahdurun» - «Zaštitu tražim pomocu Allahovih savršenih rijeci, od srdžbe Njegove i kazne Njegove, protiv zla robova Njegovih, šejtanskog nagovaranja na zlo i njihova prisustva».

Šta se uci nakon snovidenja?

Snovidenje lijepog dolazi od Allaha, dž.š., a snovidenje ružnog od šejtana. Zato se prilikom lijeganja uci dova da nam snovi budu dobri i da nas nešto loše od snova ne zadesi. Ukoliko se, pak, prilikom spavanja pojave snovi koji nas uznemiravaju, onda cemo se prevrnuti na drugu stranu a na lijevu stranu cemo puhnuti i pljucnuti i prouciti E'uzu billahi, tj. zatražiti od Allaha Mocnog zaštitu od prokletog šejtana i njegovog zla.
Tako je Ebu Katade sanjao ružne snove koji su ga uznemiravali i dovodili gotovo do bolesti, pa se potužio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, koji mu je, na to, rekao: «Dobri snovi su od Allaha, a loši od šejtana. Kada neko od vas sanja dobar san, neka ga isprica samo onome ko mu je drag. Ako, pak, sanja san koji mu nije drag, neka u lijevu stranu pljucne (puhne) tri puta i neka zatraži od Allaha zaštitu od šejtana i njegovog zla i neka taj san nikome ne prica – pa mu nece naškoditi!».

Probuditi se u posljednjoj trecini noci

Lijepo je u posljednjoj trecini noci ustati i provesti dio vremena u nocnom namazu ili nekoj drugoj vrsti ibadeta. Poslanik islama, s.a.v.s, to je redovno cinio, preporucivši i nama da to radimo, jer se Allah Uzvišeni svaku noc spušta na nama najbliže nebo, i pita, kako prenosi Ebu Hurejre, r.a, a bilježi Buhari: «Ima li ko da me moli – da mu uslišam dovu; ima li ko da traži – da mu dadnem i ima li ko da traži oprosta – da mu oprostim?!».

Dova kada ustanemo

Kada se probudimo i završimo spavanje treba prouciti dovu i zahvaliti Allahu Uzvišenom što nas je oživio nakon mrtvila sna, kao što je to cinio Vjerovjesnik, s.a.v.s, u vjerodostojnoj predaji koja nam dolazi posredstvom poznatog ashaba Huzejfe, r.a. Naime, Poslanik, s.a.v.s, bi, nakon budenja, proucio: «El-Hamdu lillahillezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi-n-nušur» - «Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je umrtvio i Njemu se, konacno, sve vraca!»

Na kraju

Analizirajuci naprijed navedeno nedvojbeno se dolazi do zakljucka da je islam sa velikom dozom pažnje i topline prišao covjeku i regulirao svaki njegov postupak. Allah Plemeniti ga nije samo zadužio odredenim propisima, nego mu je odredio noc za pocinak i potreban odmor, kako bi bio raspoložen za daljnje aktivnosti. I ne samo to. Allah Milostivi je preko Svog Poslanika, s.a.v.s, preporucio cak i dnevni odmor, koji se naziva kajlula, koji su prakticirali i sam Vjerovjesnik, s.a.v.s, i sve ranije generacije muslimana, a što bi trebalo biti i naša praksa tj. izbjegavati spavanje nakon sabah-namaza, a prakticirati popodnevno spavanje ili odmor – kao izraz Allahove milosti covjeku.
Uz to, veoma važno je ponašati se onako kako Allah i Njegov Poslnik, s.a.v.s, vole, a posebno imati na umu zahvalnost Gospodaru svjetova na blagodati sna, spavanja i odmora.
Category: dr. Šefik Kurdić | Views: 170 | Added by: Harun | Tags: dr. Šefik Kurdić | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar