Main » 2010 » November » 13 » Propisi o hadzu
0:33 AM
Propisi o hadzu

Peti islamski šartKo ispunjava uslove dužan je obaviti ovaj peti islamski šart


Muslimani i muslimanke koji imaju mogucnosti da odu na hadž, a peti islamski šart još nisu izvršili, dužni su da to što prije urade, jer hadž je stroga obaveza: "Hodocastiti hram dužan je, Allaha radi, svako ko je u mogucnosti.” Za onog ko propusti priliku i ode sa ovog svijeta prije negoli izvrši tu dužnost postoji velika opasnost. Naime, od Poslanika, s.a.v.s, prenosi se, doduše u hadisu u cijem senedu ima slabosti, da je rekao:
"Ko bude imao opskrbu i prevozno sredstvo da može doci do Bejtullaha, a ne obavi hadž, ništa mu nije ostalo do da umre kao židov ili kršcanin, zato što Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi kaže: "Hodocastiti hram dužan je, Allaha radi, svako ko je u mogucnosti.” Zbog toga, preporucujem djeci i unucadi ciji su roditelji bili obavezni izvršiti ovu dužnost, a nisu to ucinili da oni licno za njih obave hadž ili pošalju nekog drugog (bedela) . Prenosi se da je neki covjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i upitao ga: "Moj babo je umro, a nije obavio hadž koji je bio dužan. Hocu li ja obaviti hadž za njega?” "Šta veliš", upitao ga je Poslanik, s.a.v.s, "da je tvoj babo ostao nekom nešto dužan, bi li ti to morao vratiti?” "Da”, odgovorio je. "Obavi hadž za svoga babu”, rekao mu je.


Na hadž se ide samo sa halal imetkom i nakon izvršenih priprema

Oni koji se odluce da idu na hadž, treba prvo da provjere da li su imetak koji ce trošiti na tom putu na halal nacin zaradili jer, po ispravnom mišljenju, hadž sa haram imetkom nece biti primljen kod Allaha, dž.š. Alejhisselam je rekao: "O ljudi, Allah je, uistinu, dobar i ne prima osim ono što je dobro…” Treba napomenuti da nema koristi mijenjati novcanice kod nekog za koga se smatra da je novac zaradio na halal nacin, jer grijeh se ne prenosi na novac, nego ostaje na racunu onog ko ga je pocinio. Nadalje, potrebno je vratiti sve dugove, ili pak dobiti dozvolu od zajmodavca za odlazak na hadž. Uz sve to, hadžija koji izdržava porodicu dužan ju je materijalno obezbijediti za period svoga odsustva.

O cemu hadžija treba najviše da razmišlja dok je pod ihramima?


Nakon izvršenih priprema, i ispravno donesene odluke , hadžija treba imati uvijek na umu da su glavni uslovi za primanje njegovog hadža izvršavanje propisanih obreda na ispravan nacin i necinjenje grijeha i prestupa dok je pod ihramima. Uzvišeni Allah kaže: "Hadž je u odredenim mjesecima; onom ko se obaveže da ce u njima obavljati hadž nema snošaja sa ženama i nema ružnih rijeci, i nema prepirke i svade u danima hadža.” Poslanik, s.a.v.s, je rekao: "Ko obavi hadž a da nije imao odnos sa ženom niti grijeh pocinio vratit ce se (kuci cist od grijeha) kao na dan kad ga je majka rodila.” "Za hadž u toku kojeg nije grijeh ucinjen jedina nagrada je džennet.”

Nacin obavljanja hadža


Hadž, u cjelini, treba obaviti onako kako je uradio Poslanik, s.a.v.s. On je samo jedanput obavio hadž i tom prilikom dao jasnu poruku svojim sljedbenicima o pitanju nacina obavljanja hadža. Džabir, r.a, kaže: Vidio sam Vjerovjesnika, s.a.v.s, kako na kurban-bajram baca kamencice jašuci na svojoj devi i kaže: "Uzmite od mene vaše obrede (hadžske), jer ja ne znam, možda, poslije ovog, na hadž više necu doci.” Dakle, Oprosni hadž je primjer i dokaz za sve hadžske obrede i nacin njihova izvršavanja.

Ruknovi hadža

Najvažniji obredi hadža su njegovi ruknovi (farzovi) kojih ima cetiri: a) nijet uz oblacenje ihrama , b) tavaf oko Kabe , c) sa‘j d) i stajanje na Arefatu. Navedene obrede hadžija mora licno izvršiti. Treba posebno naglasiti da se svi obredi hadža mogu nadoknaditi ili iskupiti osim stajanja na Arefatu. Zbog toga je Poslanik, s.a.v.s, rekao: "Hadž je Arefat.” , i zbog toga se svaki hadžija mora naci na Arefetu devetog dana zul-hidžeta, pa makar bio u bolesnickoj postelji.

1- Prvi rukn hadža je ihram. Ovdje treba strogo voditi racuna o sljedecem:
a) Zanijetiti i iharame obuci prije prelaska mikata. To je ipak najbolje uciniti na samom mikatu slijedeci tako praksu Poslanikovu, s.a.v.s.;
b) Pri oblacenju ihrama muškarac mora sa sebe skinuti sve što je šiveno, obuci dva bijela caršafa i tako ostati obucen sve dok se ne oslobodi ihrama brijanjem ili šišanjem glave, ili pak klanjem kurbana nakon bacenih kamencica na Džemretul-akabi, prvi dan bajrama. Što se pak žene tice, ona je uz nijet dužna samo, u slucaju da nosi nikab i rukavice, skinuti ih, i dok je pod ihramima ne oblaciti ih. Žena hadž obavlja u odjeci koju i inace nosi;

c) Pri nijetu izgovoriti telbijju: "Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Innel-hamde ven-ni‘mete leke vel-mulk. La šerike leke.
Prije nijeta i oblacenja ihrama lijepo je da osoba podreže nokte, ukloni dlake sa stidnih mjesta, muškarac da podreže brkove, da se osoba okupa, da ihrami kod muškarca budu bijele boje, muškarac da se namiriše, da se puno donosi telbijja i da se poslije nje uce dove i donosi salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.
Dok je osoba pod ihramima zabranjeno joj je: 1-pokrivanje glave (važi za muškarce), 2- brijanje i skidanje dlaka sa bilo kog dijela tijela, 3-podrezivanje nokata, 4- mirisanje, 5- oblacenje šivene odjece (za muškarce), 6- lov na kopnu, 7- sve što prethodi spolnom odnosu, 8- sklapanje braka sebi ili nekom drugom i zarucivanje, 9- spolni odnos.
U slucaju kršenja neke od pomenutih zabrana greška se može ispraviti izvršavanjem propisanog iskupa (fidje), osim u slucaju spolnog odnosa. Tada hadž biva nevažeci, mada je osoba dužna obrede hadža dovršiti. Uz to, dužna je dati fidju (zaklati devu, ili postiti deset dana) i hadž ponoviti naredne godine.
Kad se govori o iskupu (fidji) potrebno je skrenuti pažnju da prijevodi jednog dijela 196. ajeta sure "El-Bekare” na našem jeziku nisu ispravni. U Korkutovom prijvodu tog dijela ajeta stoji:
"A onaj medu vama koji se razboli ili ga glavobolja muci, neka se postom, ili milostinjom, ili kurbanom iskupi.” Naime, iz prevoda se može razumjeti da osoba koju zaboli glava, dok je pod ihramima, treba dati iskup (fidju), u vidu posta, milostinje ili klanja kurbana. Mnoge naše hadžije tako i postupaju u slucaju da ih zaboli glava dok su u ihramima. Imajuci u vidu da se spomenuti dio ajeta odnosi na one koji su zbog odredene bolesti ili vaški morali obrijati glavu jasno je da sama glavobolja ne obavezuje covjeka da se za nju iskupljuje davanjem fidje.
2- Drugi hadžski rukn je tavaf. Sastoji se iz sedam obilazaka ukrug oko Kabe. Za ispravnost ovog ruknapotrebno je ispuniti sljedece uslove: a) donijeti odluku (nijet) pri otpocinjanju tavafa; b) biti cistog tijela, odjece i sa abdestom; c) biti propisno obucen ; d) obavljati tavaf unutar El-Mesdžidul-harama, pa makar to bilo malo dalje od Kabe; e) da Kaba bude s lijeve strane; f) da se upotpuni sedam krugova pocevši od Crnog kamena; g) da se bez nužde ne pravi pauza izmedu krugova.
Za vrijeme tavafa sunnet je:
a) da se na pocetku prvog kruga prouci: Bismillahi, vallahu ekber. Allahumme imanen bike ve tasdikan bi-kitabike ve vefaen bi-ahdike vet-tiba‘an lisunneti nebijjike Muhammedin sallallahu ‘alejhi ve sellem; b) za sposobne muškarce lagahno trcati u prva tri kruga tavafi-kuduma;
c) da muškarci otkriju desno rame za vrijeme obavljanja tavafi-kuduma; d) da se na pocetku tavafa, po mogucnosti, poljubi Crni kamen, a ako je to otežano zbog gužve onda da se dodirne rukom. Ako ni to nije moguce onda da se samo poselami rukom. Ovo važi za svaki krug, kad god se naide pored Crnog kamena; d) da se za vrijeme tavafa uce dove i traži od Allaha, dž.š, ono što covjek želi, s tim što je lijepo svaki krug završiti dovom: Rabbena atina fid-dun‘ja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve-kina azaben-nar; e) po mogucnosti rukom dodirnuti Jemenski cošak kad god se prode pored njega;
f) nakon završenog tavafa uputiti dovu Allahu, dž.š, na mjestu zvanom El-Multezem, a to je prostor izmedu Crnog kamena i kabenskih vrata; g) klanjati dva rekata iza Mekami-Ibrahima; h) napiti se što bolje zemzema i prouciti dovu koju želimo; i) prije odlaska na sa‘j još jedanput otici do Crnog kamena i poljubiti ga ili dodirnuti rukom.

Za vrijeme tavafa lijepo je biti skoncentrisan na taj ibadet i da se obavlja u potpunoj skrušenosti i predanosti Allahu, dž.š, da se niko ne uznemirava ni rijecima ni djelom, da se za vrijeme tavafa bez potrebe ne razgovara, nego da se što više uci Kur‘an, dove, spominje Allah, dž.š, i donosi salavat na Njegova Poslanika, s.a.v.s.
3- Treci rukn je sa‘j. Uzvišeni Allah kaže: "Uistinu! Safa i Merva su od obreda Allahovih, zato onaj koji Kabu hodocasti ili ‘umru obavi ne cini nikakav prestup ako krene oko njih…” Poslanik, s.a.v.s, rekao je: "Cinite sa‘j, jer, uistinu Allah vam je sa‘j propisao.”

Za ispravnost sa‘ja potrebno je ispuniti sljedece uslove: a) nijet; b) da se obavlja poslije ispravno obavljenog tavafa, bez obzira da li taj tavaf bio obavezan ili sunnet, mada je bolje da to bude nakon obaveznog tavafa; c) da ne bude, bez nužde, dužih pauza u toku obavljanja sa‘ja; d) da se obavi sedam obilazaka (odlazak sa Safe na Mervu je jedan obilazak, a povratak drugi itd.).
Sunnet je da se: a) izmedu tavafa i sa‘ja ne pravi duga pauza; b) za vrijeme sa‘ja lagahno trcati (važi za sposobne muškarce) izmedu dva zelenom bojom i svjelošcu obilježena stuba; c) na Safi i Mervi zastajati izgovorati tri puta Allahu ekber i reci La ilahe illahllahu vahdehu la šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej‘in kadir. La ilahe illallahu vahdehu sadeka ve‘dehu ve nasare ‘abdehu ve hezemel-ahzabe vahdeh.”, a zatim prouciti neku dovu.

Za vrijeme sa‘ja lijepo je: a) skoncentrisati se na taj ibadet, s punom poniznošcu i predanošcu Allahu, dž.š; b) na Safu izici kroz "Babus-Safa”; c) sa‘j po mogucnosti izvršiti hodajuci pješice; d) što više uciti Kur‘an i dove i truditi se da misli budu time zaokupirane; e) obarati svoj pogled i ne gledati u žene, te cuvati svoj jezik od ružna govora; f) voditi racuna da nekog ne povrijediš bilo djelom bilo rijecima.
4- Cetvrti rukn je stajanje na Arefatu. To stajanje mora se ostvariti, makar jedan trenutak, u periodu od kada nastupi podne namaz devetog zul-hidždžeta, pa do zore desetog zul-hidždžeta, s tim što se Arefat ne smije napuštati prije zalaska sunca devetog zul-hidžeta.
Nakon zalaska sunca devetog zul-hidžeta hadžija je dužan krenuti prema Muzdelifi gdje ce prenociti. Ujutro ce, nakon izlaska sunca, baciti sedam kamencica na Džemretul-akabi. Kamencici se mogu bacati sve do podne. Zatim ce hadžija obrijati glavu ili potkratiti kosu. Sljedece tri noci ce provesti na Mini: jedanaestu, dvanaestu i trinaestu, ili pak dvije noci, ukoliko se žuri. Svaki dan, za vrijeme boravka na Mini, poslije podne dužan je baciti po sedam kamencica, na svako džemre. Ko se odluci da na Mini boravi samo dvije noci treba da je napusti prije akšama dvanaestog zul-hidždžeta.
Sunnet je: a) na Minu doci osmog zul-hidžeta, tu prenociti, klanjati pet dnevnih namaza i devetog zul-hidždžeta poslije izlaska sunca krenuti ka Arefatu; b) u mesdžidu Nemire klanjati skraceno podne i ikindiju zajedno, za imamom; c) ostati na Arefatu uceci Kur‘an i dove sve do zalaska sunca; d) odgoditi akšam dok se ne dode na Muzdelifu gdje ce se zajedno s jacijom klanjati; e) stati okrenuvši se prema El-Meš‘aril-haramu i uciti dove sve dok se ne rasvane; f) na prvi dan bajrama prvo baciti kamencice na Džemretul-akabi, zatim zaklati kurban (ako je hadžija obavezan ili to želi dobrovoljno uraditi), zatim obrijati ili podšišati kosu, zatim obaviti tavafuz-zijare (tavaful-ifada); g) obaviti tavafuz-zijare prvi dan bajarama prije akšama.
Lijepo je:
1) na Arefat otici putem zvanom Dabb, a vratiti se sa Arefata putem El-Me‘zemin;
2) poslije podne na Arefatu se okupati, cak i za ženu koja je u hajzu ili nifasu; 3) stajati na mjestu na kojem je stajao Allahov Poslanik, kod velikog ravnog kamena u podnožju Džebeli-rahmeta;
4) što više uciti Kur‘an, dove i spominjati Allaha, dž.š; 5) ne žuriti u hodu;
6) što više uciti telbijju s cime ce prestati kada pocne bacati kamencice na Džemretul-akabi; 7) na Muzdelifi uzeti sedam kamencica; 8) sa Muzdelife krenuti kad se dobro rasvane a prije izlaska sunca;
9) u dolini Muhassir ici malo brže; 10) baciti kamencice na Džemretul-akabi u periodu od izlaska sunca do podne;
11) prilikom bacanja svakog kamencica reci Allahu ekber; 12) licno zaklati kurban ili pak prisustvovati;
13) pojesti barem malo mesa od svog kurbana; 14) pješice ici na bacanje kamencica; nakona bacanja kamencica na prvom i drugom džemretu prouciti dovu okrenuvši se prema Kabi. Kod treceg džemreta se ne uci dova;
15) odlazeci iz Meke reci: Ajibune taibune abidune li rabbina hamidun. Sadekallahu va‘dehu ve nasare ‘abdehu ve hezeml-ahzabe vahdeh.
Kako postupiti u slucaju da sprijecenosti da se nastavi s obredima hadža?

U slucaju da covjek, nakon što zanijeti hadž, bude sprijecen opravdanim razlogom da nastavi obrede hadža dužan je prinijeti žrtvu na tom mjestu ili je poslati u Meku da tamo bude prinesena. Uzvišeni Allah kaže: "A ako budete sprijeceni, onda kurbane koji vam se nadu pri ruci zakoljite.” Neki smatraju da onaj ko to nije u stajnju mora postiti deset dana, analogizirajuci to sa slucajem osobe koja propusti neki vadžib na hadžu a nije u stanju da prinese žrtvu.

Oprosni tavaf


Pred sam odlazak iz Meke dužnost je izvršiti oprosni tavaf. Nakon obavljenog oprosnog tavafa ne treba se u Meki zadržavati radi obavljanja bilo kakvih poslova. Ko bude sprijecen da obavi ovaj tavaf nije dužan fidju (klanje kurbana).
Moleci Allaha, dž.š, da vam vaš hadž ukabuli preporucujem vam da na hadžu budete puno strpljivi, Allahu, dž.š, u potpunosti predani i da svoje strucne vodice neprestano pitate i konsultirate. Sjetite se i nas svojom dovom.
 
 
Category: dr. Sukri Ramic | Views: 382 | Added by: Harun | Tags: dr. Sukri Ramic | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar