Main » Articles » Fetve » MEĐULJUDSKI ODNOSI

Sjedenje za stolom za kojim se služi alkohol


www.islam-iman.com - Pitanje: Neke Zapadne kompanije organizuju sastanke i poslovne večere na kojima neki zaposlenici piju vino za stolom za kojim je sastanak. Koji je Šeri’atski stav o Muslimanima koji prisustvoju takvim sastancima i jedu za istim stolom? I šta je se htjelo reći sa hadisom koji kaže da trebamo izbjegavati sjedenje za stolovima na kojima se toči alkohol?

Odgovor: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Sva hvala pripada Allahu, neka je Njegov mir i blagoslov na Njegovog plemenitog Poslanika, njegovu porodicu, Ashabe i sve njegove sljedbenike.
Allah je izabrao ovaj Muslimanski Umet iznah drugih zbog mnogih razloga, na vrhu kojih je: savjetujući na dobro i odvraćanje od zla. Allah kaže: „Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio: tražite da se čini dobro, a odvraćate od zla, i vjerujete u Allaha!.." [ Ali-Imran 110 ]. A budući da ste vi jedini Musliman u toj firmi trebali biste ponosni na svoje religijske principe i vrline i primjeniti ih u vašem ponašanju i ophođenju prema drugim, a to će podići vas položaj i odlikovati vaš ugled među ljudima, a Allah će vas sigurno nagraditi za to. Samo sjedenje sa njima, iako ne pijete alkohol, je samo po sebi neposlušnost. Allah nam je naredio da ne sjedimo na mjestima na kojima se nepokorava Njemu, inače ćemo i mi biti smatrani onima koji rade taj grijeh. Allah kaže: „On vam je već u Knjizi objavio: "Kada čujete da se Allahove riječi poriču i da im se izruguje, ne sjedite s njima dok ne stupe u drugi razgo vor, inače, bit ćete kao oni. Allah će sigurno sastaviti u Džehennemu sve licemjere i nevjernike." [ En-Nisa 140 ]. I On kaže: „Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne prijeđu. A ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi s nevjernicima kad se opomene sjetiš." [ El-En'am 68 ]. Poslanik ( sallallahu 'alejhi ve sellem ) je rekao: „Kod god od vas vidi loše djelo, neka ga promijeni rukom, a ako nemože, onda jezikom, a ako nemože, neka ga prekori u srcu a to je najniži stepen imana." [Sahih Muslim, 70 ]. 

Poricanje srcem čini ga tužnim i suprostavlja se oholim djelima, i ovo je obaveza za sve ljude u svim okolnostima i nemaju opravdanja za napuštanja istog, jer nema gospodara nad srcem i i ostajanje na sastancima na kojima se čine loša djela što je u suprotnosti sa ovom obavezom.

Šejhu-l-Islam Ibn Tejmije, da mu se Allah smiluje, je rekao: „Vjernik se mora bojati Allaha u tome kako postupa sa ljudima, i nema nikakve veze sa onim što oni rade, i ovo je značenje riječi Allaha: „O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili." [ El-Maida 105 ]. Vođenje se izvršava tako što se izvršavaju obaveze, ako Musliman radi ono što treba u pozivanju na dobro i odvraćanju od zla i izvršava druge obaveze, onda njemu neće nauditi spletke nevjernika, ovo nekad radi srcem, nekad jezikom, a nekad rukom. Što se tiče srca, to treba raditi svim sredstvima jer nema smetnje u takom postupanju, a ko god to neradi, on se smatra nevjernikom, kao što je Allahov Poslanik ( sallallahu 'alejhi ve sellem ) rekao: „ a to je najmanji stepen imana ( vjerovanja )", (Majmou` Al-Fatawa, 28/127).
Poslanik ( sallallahu 'alejhi ve sellem ) je naredio vjernik ne sjedi za stolom za kojim se toči alkohol. Omer Bin El-Hattab prenosi od Poslanika ( sallallahu 'alejhi ve sellem ) da je rekao: „KO god vjeruje u Allaha i Sudnji Dan neka ne sjedi za stolom za kojim se služi alkohol." [ Ahmed, 126; ispravio Albani 7/6 ].

Ibrahim Dremali

Izvor: http://islamicemirate.com/fiqh-jurisprudence/general/2105-sitting-at-a-table-at-which-alcohol-is-served.html
Prijevod: Redžo Muratović
Obrada: www.islam-iman.com


Category: MEĐULJUDSKI ODNOSI | Added by: Harun (2011-09-28)
Views: 207
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar