Main » Articles » Kategorije Hadisa » Hadisi

Radnje koje vode ka Dženetu
Radnje koje vode ka Džennetu

1 – „Ko god Allaha zamoli za Džennet tri puta [Allahumma inni as'aluk al-Džannah], tada će Džennet reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!" A ko god zatraži zaštitu sa Allahom od Vatre tri puta (Allahumma nadždžini min an-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Zaštiti ga od Vatre!"" (Bilježi at-Tirmidhi)

2 - „Ko god je pogođen tugom, žalošću, bolešću i tegobom i kaže: 'Allah je moj Gospodar, Koji druga nema' (Allahu Rabbi, la sharika lah), biće od njega uklonjeno." ('Sahih al-Džami''; # 6040)

3 – „Ko god je pojeo nešto, potom rekao: 'Slavljen neka je Allah Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći s'moje strane' (al-Hamdu lillah aladhi at'amani hadha wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa) oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi. I ko god nosi odjeću i kaže: 'Slavljen neka je Allah Koji me je obukao sa ovom odjećom i opskrbio me njome bez ikakve snage i moći s'moje strane' (al-Hamdu lillah aladhi kasani hadha at-thawb wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa) oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi." ('Sahih al-Džami''; # 6086])

4 – „Ko god uđe u pijacu i kaže: 'Niko nije vrijedan obožavanja sem Allaha, Koji nema druga, Njemu pripada Vlast, i Njemu je sva Hvala, On oživljuje i On usmrćuje, i On je Živi i ne umire, u Njegovoj Ruci je svako dobro, i On je kadar da učini sve,' ’ (La ilaha ill-Allah, Wahdahu la sharika lahu, lahul-Mulk, wa lahul-Hamd, yuhyiyy wa yumit, wa Huwa Hayyun la yamut, bi Yadihil-Khayr wa Huwa 'ala kulli shay'in Qadir) Allah će upisati milion dobrih djela za njega, i pobrisat će milion njegovih loših djela, i uzdignuti će ga za milion stepeni i izgradiće mu kuću u Džennetu." ('Sahih al-Džami''; # 6231)

5 – „Ko god kontroliše svoju ljutnju kada je u stanju da radi po njoj, Allah će ga pozvati da dođe ispred svih stvorenja kako bi ga pustio da izabere od hurija i da oženi od njih koje god želi." ('Sahih al-Džami''; # 6518)

6 - „Ko god kaže: 'Slavljen je Allah, Najveći, Hvaljen je On' (Subhan Allah al-'Adhim wa bi-Hamdih) imaće palmu hurmi posađenu za njega u Džennetu." ('Sahih al-Džami''; # 5531)

7 – Ko god zatraži oprost za vjernike i vjernice, Allah mu upiše za svakog vjernika i vjernicu jedno dobro djelo" (Bilježe at-Tirmidhi, Ibn Madžah, i Ahmad)

8 – „Abdullah bin Mas'ud je rekao: 'Ko god pročita 'al-Mulk' (67. sura Kur'ana) svake noći, Allah će ga zaštititi patnje u kaburu. U vrijeme Allahovog Poslanika salAllahu alejhi we sellem, mi smo je običavali nazivat al-mani'ah (ona (sura) koja štiti). U Allahovoj Knjizi je sura – ko je uči svaku noć – učinio je vrlo dobro." ('Sahih at-Targhib wat-Tarhib'; # 1475)

9 – „Ko god iskreno Allaha zamoli za šehadet (Allahumma inni as'aluk ash-shahadah), Allah će učiniti da dostigne stepen šehida makar umro u svom krevetu." ('Sahih al-Bukhari'; # 1909


Category: Hadisi | Added by: webmaster (2011-10-14)
Views: 306
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar