Main » 2010 » November » 9 » Izbor hadisa koje prenosi Muslim
1:10 AM
Izbor hadisa koje prenosi Muslim

MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 78. Sahih / MUSLIM
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Kada sam bio na Israu sreo sam Musaa,as - pa ga je Poslanik, savs, opisao. To je čovjek - mislim da je Poslanik, savs, rekao - suhonjav i mršav, kovrdžave kose kao da je Šenuac.
Zatim je rekao: Sreo sam i Isaa as - pa ga je Poslanik, , opisao i rekao da je čovjek srednjeg rasta, svijetle puti(1), kao da je izišao iz kupatila.
Poslanik, savs, je rekao: Vidio sam i Ibrahima,as . Ja sam mu od niegove djece najsličniji.
Nakon toga su mi donesene dvije posude; u jednoj je bilo mlijeko a u drugoj vino. Rečeno mi je da izaberem od njih koju hoću. Odabrao sam mlijeko i popio ga. Rečeno mi je tada da sam odabrao ili pogodio prirodu, a da si uzeo vino tvoj ummet bi zalutao.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 79. Sahih / MUSLIM
ABDULLAH IBN OMER je rekao: Jednoga dana Allahov Poslanik, savs
je ljudima spomenuo Dedždžala i rekao: Uzvišeni Allah, nije ćorav. Mesih Dedždžal je zaista ćorav u desno oko. Njegovo desno oko je ispupčeno kao groždica.
Allahov Poslanik još je rekao: Ove noći mi je u snu kod Kjabe pokazan crn čovjek u najljepšern obliku u kom se može vidjeti tamnoput čovjek. Kosa mu, je padala po ramenima i bila je kovrdžava. Sa glave mu je kapala voda. Stavio je svoje ruke na ramena dvojice ljudi. Išao je izmectu njih tavafeći oko Kjabe.
Upitao sam: Ko je ovo? Rekli su mi: Isa b. Merjem.
Iza njega sam vidio čovjeka čija je kosa bila puno kovrdžava, ćorava u desno oko, najsličniji je Ibn Katanu. Stavio je svoju ruku na ramena dvojice ljudi tavafeći oko Kjabe. Upitao sam: Ko je ovo? Rekli su mi: Ovo je Mesih Dedždžal.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 80. Sahih / MUSLIM
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Našao sam se u hidžru kada su me Kurejševići pitali o mom Israu. Pitali su me o nekim stvarima iz Kudsa koje nisam zapamtio. Tako sam se našao u situaciji u kakvoj se nikada do tada nisam našao. Allah mi je tada pokazao Kuds kao da sam gledao u njega. O čemu god su me pitali odgovorio sam im. Našao sam se, takođe, u društvu poslanika. Vidio sam Musaa, as, da klanja. Bio je vitak, valovite kose kao da je Šenuac. Vidio sam i Isaaa da klanja. Njemu je najsličniji 'Urve b. Mes'ud es-Sekafi. Vidio sam Ibrahima, as. kako klanja. Njemu je nasličniji vaš prijatelj (misleći na sebe). Nakon toga je nastupilo namasko vrijeme. Ja sam predvodio namaz. Kada sam završio namaz neko mi je rekao: Muhammede, ovo je Malik, odgovorni za vatru, pa se poselami sa njim! Okrenuo sam se prema njemu pa mi je on prvi nazvao selam.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 81. Sahih / MUSLIM
ABDULLAH IBN MESUD rekao je: Kada je Allahov Poslanik, savs, bio na Israu doveden je čak do Sidreti-l-muntehaa. On je na šestom nebu(1). Do njega dopire sve što se diže sa Zemlje i tu se prihvata. Do Sidreta takoder dopire sve što se spušta s onoga što je iznad njega i tu se prihvaća. Citirao je zatim ovaj ajet:

Kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo.(En-Nedžm, 16)

Rekao je da su to dušeci od zlata. Tada su Allahovom Poslaniku, savs, date tri stvari: dato mu je pet namaza, zadnji ajeti sure El-Bekare i dato mu je obećanje da će bit oprošteno svakom onom ko ne bude činio širk.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 82. Sahih / MUSLIM
ŠEJBANI je rekao: Pitao sam Zirra b. Hubejša, o riječima Uzvišenog Allaha:
Bio je blizu dva luka ili bliže. (En-Nedžm, 9)
Rekao mi je: Obavijestio me je Ibn Mes'ud, da je Poslanik, savs, vidio Džibrila, as , na sebi je imao šest stotina krila.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 83. Sahih / MUSLIM
ABDULLAH IBN ABBAS je rekao o ovim ajetima:

"Srce nije poreklo ono što je vidio." (En-Nedžm, 11)
"On Ga je i drugi put vidio." (En-Nedžm, 13)
On kaže: Poslanik, savs, je vidio Allaha dva puta svojim srcem.(1)
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 84. Sahih / MUSLIM
MESRUK EBU AIŠA je rekao: Sjedio sam naslonjen kod Aiše, ra, pa mi je rekla: Ebu Aiša, ko bude od tri stvari o bilo kojoj govorio, izmislio je o Allahu veliku laž.
Upitao sam: Koje su to stvari?
Rekla je: Ko vjeruje da je Muhammed vidio svog Gospodara izmislio je veliku laž.
Mesruk je rekao: Bio sam naslonjen pa sam sjeo i rekao: Majko pravovjernih, sačekaj malo, nemoj me požurivati. Zar Uzvišeni Allah nije rekao:

Vidio ga je na obzorju najvišem.(Et-Tekwir, 23)
On ga je i drugi put vidio?!(En-Nedžm, 13)

Aiša, ra, je rekla: Ja sam bila prva od ovog ummeta koja je pitala Allahova Poslanika, savs, o tome. Poslanik je tada rekao: To je bio Džibril, as. Njega sam samo dva puta vidio u liku u kojem je stvoren. Vidio sam ga kada se spuštao s nebesa, svojom grandioznošću zatvorio je prostor izmectu nebesa i Zemlje.
Zatim je upitala: Zar nisi čuo da je Uzvišeni Allah rekao:
"Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u svej?!" (El-Enam, 103)

Zar nisi čuo da je Allah rekao i ovo:
"Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. On je, zaista, Uzvišen i Mudar?!" (Eš-Šura, 51)

Rekla je potom: Ko smatra da Allahov Poslanik nije sve dostavio od Allahove Knjige izmislio je veliku laž. Allah je rekao:
"O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga, ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu." (El-Maida, 67)

Rekla je: Ko vjeruje da može reći šta će biti sutra, izmislio je veliku laž. Allah je rekao:
"Reci: Niko ni na nebesima ni na Zemlji ne zna gajb, osim Allaha." (En-Neml, 65)

Davud(1) je dodao da je Aiša, ra, rekla još i ovo: Da je Muhammed, savs, prikrio nešto od onog što mu je objavljeno, prikrio bi ovaj ajet:
A kada ti reče onome kome je Allah milost darovao, a kome si ti dobro učinio: "Zadrži ženu svoju i boj se Allaha!" - u sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha
bojiš. (El-Ahzab, 37)
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 85. Sahih / MUSLIM
EBU MUSA EL-EŠARI je rekao: Jednom prilikom je Allahov Poslanik, savs, ustao izmedu nas govoreći nam o pet stvari, rekavši: Allah zaista ne spava i Njemu nije potrebno da spava. On povećava i smanjuje nafaku. Njemu se dižu noćna djela prije djela koja se urade sljedećeg dana i danjska djela prije djela koja se urade slijedeće noći. Njegov zastor je svjetlo, a u drugoj predaji se kaže da je vatra. Kada bi ga otkrio, ljepote Njegova lica bi spalila sve do čega dopre Njegov pogled.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 86. Sahih / MUSLIM
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN je rekao: Neki ljudi su upitali Allahova Poslanika, savs: Da li ćemo vidjeti na Sudnjem danu našeg Gospodara?
Allahov Poslanik, savs, je tada upitao: Da li se gurate u noći kada vidite puni mjesec, ili da li se sporite u vezi s njegovim videnjem?
Odgovorili su: Ne guramo, tj. ne sporimo se o tome, Allahov Poslaniče.
Da li se gurate ili sporite kada gledate Sunce kada je nebo vedro? Tako ćete vidjeti Allaha na Sudnjem danu. Allah će na Sudnjem danu sakupiti ljude i reći: Ko bude obožavao nekog drugog (mimo Allaha) neka ga sada slijedi. Pa će ko bude obožavao Sunce slijediti ga, ko bude obožavao Mjesec slijedit će ga, ko bude obožavao šejtana slijedit će ga. Nakon toga će na pozornici ostati samo ovaj ummet u kojem će biti i licemjeri. Tada će im doći Allah ,džš, ali u liku koji ne poznaju. Reći će im: Ja sam vaš Gospodar. Odgovoriće: Utječemo se Allahu od tebe. Mi ćemo ostati na ovom mjestu sve dok ne dode naš Gospodar. Kada On dode mi ćemo Ga prepoznati. Poslije toga će im Allah doći u liku koji poznaju pa će im reći: Ja sam vaš Gospodar. Reći će: Ti si naš Gospodar i slijedit će Ga. Tada će se postaviti Sirat-ćuprija iznad Džehennema. Ja i moj ummet ćemo biti prvi koji će je preći. Tada niko ništa neće govoriti, osim poslanika. Njihova dova će tog dana biti: Bože, spasi, spasi! U Džehennmu su željezne kuke kao veliko trnje drveta zvanog s'adan. Jeste li vidjeli drvo s'adan?
Jesmo Allahov Poslaniče - odgovorili su.
Rekao je: Te kuke su kao trnje s'adanovo, ali njihovu veličinu ne zna niko osim Allaha. Povlačit će ljude prema njihovim djelima. Od njih će biti vjernik kojeg će njegova djela zaštititi, a i oni koji će kaznu okusiti pa se spasiti. Kada Allah završi obračun s ljudima i htjedne da Svojom milošću izvede iz Vatre koga želi, tada će narediti melekima da izvedu iz Vatre svakog ko nije činio širk i kome želi da se smiluje. One koji su izgovarali La ilahe illellah meleki će prepoznati u Vatri. Prepoznaće ih po tragovima sedžde, jer će Vatra sagorjeti sve osim tragova sedžde. Izaći će iz Vatre spaljeni i izgoreni. Na njih će se tada posuti voda života pa će im izrasti tijela kao što sjemenka klija iz nanosa bujice. Nakon toga će Allah kanačno završiti obračun s ljudima. Ostaće jedan čovjek okrenut svojim licem prema Vatri. To će biti posliednii Džennetlija (posliednii koji će ući u Džennet). On će reći: Gospodaru, udalji moje lice od Vatre, jer me je uistinu njen vjetar zatrovao, urezilio i upropastio, a njen plamen, sagorijevanje i vrućina su me spalili. Zatim će moliti Allaha, koliko to Allah htjedne.
Nakon toga će Uzvišeni Allah, džš, reći: Ako udovoljim tvojoj molbi, hoćeš li obećati da nećeš tražiti ništa drugo?
Tada će čovjek reći: Obećavam da neću tražiti ništa drugo.
Allah će tada ispuniti svoje ugovore i obećanja koliko htjedne i udaljiće mu lice od Vatre. Kada se čovjek nakon toga okrene Džennetu i ugleda ga, zašutjet će, koliko to Allah htjedne, a zatim će reći: Gospodaru, približi me do džennetskih vrata.
Allah će ga tada upitati: Zar ti nisam dao sve što si tražio i zar mi nisi obećao da nećeš ništa više tražiti od onoga što sam ti dao. Jadan li si, čovječe, koliko li si samo vjeroloman! Čovjek će reći: Gospodaru - pa će se umiljavati Allahu sve dok mu Allah ne rekne: Obećavaš li Mi, ako ti to dadnem, da više ništa nećeš tražiti?
Reći će: Neću, tako mi Tvoje veličanstvenosti.
Allah će i tada udovoljiti njegovoj molbi i dovešće ga do džennetskih vrata. Kada dode do džennetskih vrata, otvorit će mu se Džennet pa će vidjeti njegove ljepote i uživanja. Tada će zašutjeti, koliko Allah htjedne, a zatim će reći: Gospodaru uvedi me u Džennet!
Allah će mu tada reći: Zar se nisi obavezao i dao obećanje da nećeš ništa više tražid nakon onoga što sam ti dao? Jadan li si, čovječe, koliko li si samo vjeroloman.
Čovjek će tada reći: Gospodaru, ne učini da budem najnesretniji čovjek! Neprestano će moliti Allaha sve dok mu se Allah ne nasmije. Kada mu se Allah nasmije reći će: Udi u Džennet!
Kada ude u Džennt Allah će mu reći: Poželi šta želiš?!
Tražiće od Allaha i izražavaće svoje želje tako da će ga Allah podjsećati na odredene blagodati. Kada prestanu njegove želje, Allah će mu reći: Sve što si poželio imaćeš, i još toliko.
Ata b. Jezid kaže: Ebu Seid el-Hudri je sjedio ne reagujući na hadis koji je prenio Ebu Hurejre.
Kada je Ebu Hurejre citirao da je Uzvišeni Allah, , rekao spomenutom čovjeku u hadisu - i još toliko - Ebu Se'id je rekao: I još toliko deset puta, Ebu Hurejre.
Ebu Hurejre je rekao: Ja sam zapamtio samo - imaćeš to - ili - i još toliko. Ebu Se'id je rekao: Svjedočim da sam zapamtio od Allahovog Poslanika, savs, njegov govor - imaćeš to i još deset puta toliko.
Ebu Hurejre je rekao: To će biti posljednji čovjek koji će ući u Džennet.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 87. Sahih / MUSLIM
EBU SEID EL-HUDRI prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Stanovnici Vatre koji će u njoj biti neće ni umirati niti živjeti. Medutim, one od vas koji dospiju Vatre zbog svojih grijeha (ili je rekao pogrešaka) Uzvišeni Allah će usmrtiti. Kada postanu ugalj, tada će biti dozvoljeno zauzimanje. Oni će tada biti dovodeni sve skupina po skupina pa će biti bacani u džennetske rijeke. Zatim će se reći: O Džennetlije, pospite ih vodom. Nakon toga će proklijati iz vode kao što izraste bobova sjemenka iz nanosa bujice.
Neko od prisutnih reče: Kao da je Poslanik, , živio u pustinji.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 88. Sahih / MUSLIM
ENES IBN MALIK EL-ENSARI prenosi od Allahovog Poslanika, , da je rekao: Posljednji čovjek koji će ući u Džennet je čovjek, koji će malo ići, malo posrtati i malo će ga Vatra zahvatati. Kad uspije izaći iz Vatre okrenuće se prema njoj i reći: Neka je slava Onome koji me je spasio od tebe. Allah mi je time ukazao počast koju nije ukazao nikada nikome.
Nakon toga će mu se ukazati neko drvo. Reći će: Gospodaru, približi me ovom drvetu da hladujem u njegovu hladu i da pijem njegovu vodu.
Uzvišeni Allah će reći: Sine Ademov, moguće je da ćeš, ako udovoljim tvojoj molbi, tražiti nešto drugo.
Čovjek će reći: Neću Gospodaru! - dajući tako Allahu obećanje da neće ništa više tražiti.
Njegov Gospodar mu to neće zamjeriti, jer on gleda ono na čemu se ne može strpiti. Nakon toga Allah će ga približiti tom drvetu i on će hladovati u njegovu hladu i piti vodu.
Zatim će mu se pokazati drvo koje je ljepše od prvog. Reći će: Gospodaru, približi me njemu da pijem njegovu vodu i da hladujem u njegovu hladu. Ako mi to dozvoliš ništa ti više neću tražiti!
Allah će reći: Sine Ademov, zar Mi nisi obećao da od Mene nećeš ništa više tražiti?
Tada će čovjek ponovo dati Allahu obećanje da neće ništa više tražiti ako udovolji toj molbi. Allah, džš, mu ni ovdje neće zamjeriti, jer on vidi ono na čemu se ne može strpiti. Zato Allah udovoljava i toj njegovoj molbi. Dovodi ga do tog drveta da bi hladovao u njegovu hladu i pio njegovu vodu. Nakon toga se čovjeku pokazuje drvo kod džennetskih vrata, ljepše od dva prethodna.
Tada će čovjek reći: Gospodaru, približi me ovom drvetu da hladujem u njegovu hladu i pijem njegovu vodu, više ništa neću tražiti.
Allah će reći: Sine Ademov, zar nisi obećao da ništa više nećeš tražiti?
Čovjek će reći: Jesam, ali Gospodaru, daj mi samo to i ništa više neću tražiti.
Gospodar mu i ovaj put ne zamjeri jer on gleda u ono na čemu se ne može strpiti. Medutim, kada ga dovede do tog drveta i kad čuje glasove Džennetlija, reći će: Gospodaru, uvedi me u Džennet.
Allah će reći: Sine Ademov, šta je to što bi zaustavilo tvoje molbe? Jesi li zadovoljan da ti dadnem koliko cijeli dunjaluk i još toliko?
Čovjek će tada reći: Gospodaru, zar se ismijavaš sa mnom a Ti si Gospodar svjetova?!
Ibn Mesud se, tada, nasmijao i upitao: Zar me ne pitate zbog čega se smijem?
Upitali su: Zbog čega se smiješ?
Rekao je: Ovako se nasmijao Allahov Poslanik, savs, pa smo ga upitali: Allahov Poslaniče, zašto se smiješ?
Rekao je: Zbog smijeha Gospodara svjetova kada je čovjek rekao: Zar se ismijavaš sa mnom a Ti si Gospodar svjetova?! Allah je tada rekao: Ja se ne ismijavam s tobom, ali Ja šta god hoću mogu da uradim.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 89. Sahih / MUSLIM
DŽABIR IBN ABDULLAH je bio upitan o vurudu(1).
Džabir je rekao: Na Sudnjem danu ćemo biti iznad ostalih ljudi. Ljudi će na Sudnjem danu biti prozivani po kumirima i po onome šta su bili obožavali, sve skupina po skupina. Nakon te prozivke doći će nam naš Gospodar i upitati: Koga čekate?
Odgovorit ćemo: Našeg Gospodara.
Reći će: Ja sam vaš Gospodar.
Odgovoriće: Da Te vidimo.
On će im se pokazati smiješeći se. Krenuće s njima i oni će ga slijediti. Svakom od njih; i vjerniku i licemjeru će se dati svjetlo a zatim će Ga slijediti. Na Sirat-ćupriji, iznad Džehennema, su željezne kuke i trnje. Obaraće u Džehennem koga Allah odredi.
Nakon toga će se ugasiti svjetlo za licemjere, a vjemici će se spasiti. Prva spašena skupina vjenika imaće lica kao puni mjesec, to će biti sedamdeset hiljada vjernika koji neće polagati račun, zatim će ih slijediti oni čija je svjetlost kao najsvjetlija zvijezda na nebesima a zatim će ih slijediti ostale grupe. Nakon toga će nastupiti zauzimanje. Zauzimanje će trajati sve dok iz Vatre ne izađe svako onaj koji je rekao la ilahe illallah, i u čijem srcu bude koliko ječmeno zrno dobra.
Zatim će se sakupiti u predvorju Dženneta pa će Džennetlije po njima prskati vodu nakon čega će se obnavljati njihova tijela kao što rastu biljke poslije bujice.
Nestaće svaki trag vatre na njima a zatim će tražiti sve dok im se ne da koliko dunjaluk i još toliko deset puta.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 90. Sahih / MUSLIM
JEZID EL-FEKIR je rekao: Opčinilo me je jedno haridžijsko mišljenje. Jednom smo u povelikoj grupi krenuli s nijjetom da obavimo hadždž a potom izađemo među ljude.(1)
Došli smo u Medinu i zatekli Džabira b. Abdullaha kako prenosi ljudima govor Allahova Poslanika, savs. Sjedio je naslonjen na stub. Izmedu ostalog spomenuo je i Džehennemijjine.(2)
Upitao sam ga: Prijatelju Allahovog Poslanika, šta je ovo o čemu govorite?, a Allah, džš, je rekao:
"Onoga koga Ti budeš u Vatru ubacio Ti si već osramotio." (Ali Imran, 192)

"Kad god pokušaju da zbog tes'kog jada iz nje izidu, biće u nju vraćeni." (Es-Sedžda, 20)

Prema tome, o čemu vi to govorite?!
Džabir je tada upitao: Čitaš li ti Kur'an? Da - rekao sam. Da li si onda čuo za mekam Muhammedov, savs,(3)tj. koji će mu Allah darovati? Da, čuo sam - odgovorio sam.
Rekao je: To je hvaljeni Muhammedov, savs, položaj kojim će Allah izvaditi iz Vatre koga bude htio.
Zatim je opisao Sirat-ćupriju i prelazak ljudi preko nje, a potom rekao: Bojim se da to nisam zapamtio. Ali je sigurno rekao da će neki ljudi izići iz Vatre nakon boravka u njoj, tj. izići će iz Vatre crni kao simsimove stabljike. Zatim će biti bačeni u jednu od džennetskih rijeka u kojoj će se okupati i izići iz nje bijeli kao papir.
Počeli smo se preispitivati govoreći: Nemoguće je da šejh(4) laže na Allahova Poslanika, savs. Vratili smo se s hadždža. Niko od nas više nije ni spominjao haridžije. Svi smo se pokajali osim jednog čovjeka, ili kako je rekao Ebu Nu'im.(5)
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 91. Sahih / MUSLIM
ENES IBN MALIK EL-ENSARI prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Iz Vatre će izaći četverica i biće, dovedeni pred Uzvišenog Allaha. Jedan od njih će se okrenuti i reći: Gospodaru, kada si me izveo iz Vatre, nemoj me u nju ponovo vraćati! - pa će ga Allah spasiti Vatre.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 92. Sahih / MUSLIM
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN je rekao: Jednoga dana doneseno je neko meso Allahovom Poslaniku, savs. Dodata mu je plećka, jer taj dio mesa mu se najviše dopadao. Zagrizao ga je prednjim zubima i rekao: Ja sam prvak ljudi na Sudnjem danu. Da li znate zbog čega ću biti prvak? Na Sudnjem danu će Allah sakupiti sve ljude na jednom prostranom i ravnom mjestu. Svi će čuti onoga ko će im se obraćati i svi će biti vidljivi, niko se neće moći sakriti za nešto.
Tada će se Sunce spustiti. Ljude će zadesiti tolika nevolja i teškoća da neće moći to izdržati niti podnijeti. Ljudi će, tada, jedni drugima reći: Zar ne vidite u čemu ste? Zar ne vidite do čega ste dospjeli? Zar nećete potražiti nekoga ko će se kod vašeg Gospodara zauzeti za vas? Tada će jedni drugima reći: Otidite kod Adema, pa će doći kod njega i reći mu: Ademe, ti si otac ljudi. Allah te je stvorio Svojom rukom, udahnuo u tebe Svoju dušu(1) i naredio melekima da ti učine sedždu. Zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš do kojeg stepena smo stigli? Zauzmi se za nas kod svog Gospodara.
Adem će reći: Danas se moj Gospodar naljutio toliko da se tako prije nikada nije naljutio niti će se tako naljutiti. On mi je zabranio drvo pa sam prekršio Njegovu zabranu. Dosta mi je da se brinem samo o sebi, dosta mi je da se brinem samo o sebi. Idite nekom drugom! Idite Nuhu!
Doći će kod Nuha, , i reći će: O Nuhu, ti si prvi poslanik koji je poslan na Zemlju. Allah te je nazvao zahvalnim robom. Zauzmi se za nas kod svog Gospodara. Zar ne vidiš u čemu smo? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Nuh će im reći: Moj Gospodar se danas toliko naljutio da se tako prije nikada nije naljutio niti će se poslije naljutiti. Ja sam imao pravo na jednu dovu pa sam molio protiv svog naroda. Dosta mi je sebe, dosta mi je sebe. Idite kod Ibrahima, .
Doći će kod Ibrahima i reći će mu: Ti si Allaha Uzvišenog vjerovjesnik i Njegov prisni prijatelj od ljudi. Zauzmi se za nas kod svog Gospodara. Zar ne vidiš u čemu smo? Zar ne vidiš šta nas je snaslo? Ibrahim će im reći: Moj Gospodar se danas toliko naljutio da se prije tako nikada nije naljutio niti će se naljutiti. Tada će spomenuti svoje laži(2) i reći: dosta mi je sebe, dosta mi je sebe. Idite nekom &ugom! Idite kod Musaa!
Doći će kod Musaa, as, i reći će mu: Musa, ti si Allahov poslanik. Allah te je odabrao izmedu ljudi da si s Njegovim poslanicama i s tim što je razgovarao s tobom. Zato se zauzmi za nas kod svog Gospodara! Zar ne vidiš u čemu smo mi? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Musa će im reći: Moj Gospodar se danas toliko nadjutio da se tako prije nikada nije naljutio niti će se naljutiti. Ja sam ubio čovjeka a nije mi to bilo naredeno. Dosta mi je sebe, dosta mi je sebe! Idite kod Isaa!
Doći će kod Isaa, as, i reći će: Isa, ti si Allahov Poslanik, Ti si govorio s ljudima dok si bio u kolijevci.
(Ti si Njegova riječ koju je On udahnuo u Merjem. Ti si duša Njegova,) zato se zauzmi za nas kod svog Gospodara. Zar ne vidiš u čemu smo? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Isa će im reći: Moj Gospodar se danas zaista toliko naljutio kao nikada dosad, a niti će se ikada tako naljutiti. On nije spomenuo svoj grijeh. Dosta mi je sebe! Dosta mi je sebe! Idite nekom drugom! Idite kod Muhammeda, !
Doći će kod mene, i reći će: Muhammede, ti si Allahov Poslanik. Ti si posliednji vjerovjesnik. Tebi je Allah oprostio sve grijehe. Zato se zauzmi za nas kod svoga Gospodara. Zar ne vidiš u čemu smo? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo?
Tada ću krenuti i doći pod Arš. Past ću na sedždu svome Gospodaru. Tada će me Allah uputiti, pomoći mi i nadahnuti me kako da Ga slavim i zahvaljujem Mu se na način na koji niko prije mene nije uputio.
Zatim će reći: Muhammede, podigni glavu! Traži, tvojoj molbi će biti udovoljeno. Zauzimaj se, tvoje zauzimanje će se uvažiti. Podignuću glavu i reći: Gospodaru, moj ummet, moj ummet.
Tada će se reći: Muhammede, uvedi u Džennet na desna džennetska vrata od svog ummeta one koji neće imati obračuna. Ostatak tvog ummeta će ući u Džennet kroz ostala vrata zajedno sa ostalim ljudima. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedov život, širina izmedu dvije strane džennetskih vrata je koliko izmedu Mekke i Hedžera ili izmedu Mekke i Busre.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 93. Sahih / MUSLIM
ENES IBN MALIK EL-ENSARI prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Ja ću biti prvi zagovornik za ulazak u Džennet. Ni jedan poslanik nije imao sljedbenike kao ja. Uistinu je bilo i takvih poslanika u koje je povjerovao samo jedan čovjek iz njegova naroda.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 94. Sahih / MUSLIM
ENES IBN MALIK EL-ENSARI prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao:
Na Sudnjem danu ću doći do džennetskih vrata pa ću zatražiti da se otvore.
Čuvar će upitati: Ko si ti? Muhammed - odgovorit ću.
Reći će: Zbog tebe je i naredeno da ne otvaram nikome prije tebe.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 95. Sahih / MUSLIM
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Svakom poslaniku je jedna dova sigurno uslišana. Svaki od poslanika požurio je sa svojom dovom a ja sam svoju odgodio za šefaat svom ummetu na Sudnjem danu. On će obuhvatiti, inša-Allah, svakog od mog ummeta ko umre a ne bude ni u čemu pripisivao Allahu druga.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 96. Sahih / MUSLIM
ABDULLAH IBN AMR je rekao: Poslanik, savs, proučio je ajet koji govori o Ibrahimu, as:
Oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio - moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao - pa Ti, uistinu, praštaš i samilostan si.(Ibrahim, 36)

Isa, as, je takoder rekao:
Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si.(El-Maida, 118)
Tada je podigao svoje ruke i rekao: Allahu moj, moj ummet, moj ummet - i zaplakao je.
Allah je rekao: Džibrile, otidi kod Muhammeda, a tvoj Gospodar najbolje zna, i upitaj zašto je zaplakao?
Došao mu je Džibril, as, i upitao ga, pa mu je Poslanik, savs, odgovorio šta ga je uplakalo. Džibril je obavijestio Allaha o tome, a On to najbolje zna.
Zatim je Uzvišeni rekao: Džibrile, otidi kod Muhammeda i reci: Mi ćemo te učiniti zadovoljnim tvojim ummetom i nećemo te ožalostiti.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 97. Sahih / MUSLIM
DŽABIR IBN ABDULLAH prenosi da je Et-Tufejl b. Amr ed-Devsi došao Poslaniku, savs, i rekao mu: Allahov Poslaniče, treba li ti sigurna tvrdava i zaštita?
Rekao je: Tvrđavu koju su u džahilijjetu imali devslije.
Pa je ponudu odbio Poslanik, savs, jer je to Allah čuvao za ensarije.
Nakon što je Poslanik, savs, učinio hidžru u Medinu, za njim je to učinio i Et-Tufejl b. Amr sa još jednim svojim sunarodnjakom. Boravak u Medini im se nije svidao(1), pa se Tufejlov sunarodnjak razbolio i zapao u depresiju. Uzeo je šiljak strijele i njime odrezao zglobove svojih prstiju od čega je umro.
Poslije toga Et-Tufejl b. Amr ga je vidio u snu. Vidio ga je u lijepom stanju ali su mu ruke bile pokrivene.
Upitao ga je: Šta je s tobom uradio Tvoj Godpodar?
Odgovorio je: Oprostio mi je zbog hidžre koju sam učinio Allahovom Poslaniku, savs. Et-Tufejl ga je upitao: Zašto su ti ruke pokrivene? Odgovorio je da mu je rečeno: Mi nećemo popravljati ono što si ti upropastio. Taj san je Et-Tufejl ispričao Allahovom Poslaniku, savs. Allahov Poslanik, savs, rekao je: Bože moj oprosti i njegovim rukama.(2)
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 98. Sahih / MUSLIM
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da, nakon što je objavljen ajet:
Opominji svoju najbližu rodbinu. (Eš-Šuara, 214)
Allahov Poslanik, savs, pozvao je Kurejševiće, koji su se bili sakupili, pa se obratio i svima i pojedinačno, i rekao: Sinovi K'aba b. Luejja spašavajte se od Vatre! Sinovi Murre b. Kaba, spašavajte se od Vatre! Sinovi Abduš-Šemsa, spašavajte se od Vatre! Sinovi Abdu Menafa, spašavajte se od Vatre! Sinovi Hašimovi, spašavajte se od Vatre! Sinovi Abdu-l-Muttalibovi, spašavajte se od Vatre! Fatima, spašavaj se od Vatre! Ja vam kod Alaaha ne mogu ništa pomoći, osim što ste sa mnom povezani rodbinskom vezom koju ću ja čuvati i održavati.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 99. Sahih / MUSLIM
ABBAS IBN ABDULMUTTALIB je rekao: Allahov Poslaniče, da li si imalo pomogao Ebu Talibu, jer te je on štitio i za tebe se srdio?
Odgovorio je: Jesam. On je u džehennemskom plićaku, a da nije bilo mene bio bi u najdubljim džehennemskim dubinama.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 100. Sahih / MUSLIM
ABDULLAH IBN ABBAS prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Najblažu kaznu od Džehennemlija će imati Ebu Talib. Na nogama će imati dvije vatrene papuče od kojih će mu ključati mozak.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 101. Sahih / MUSLIM
HUSAJN IBN ABDURRAHMAN je rekao: Bio sam kod Se'id b. Džubejra koji je upitao: Ko je od vas jučer vidio zvijezdu koja je pala? Odgovorio sam: Ja sam vidio.
A zatim sam rekao: Ja tada nisam klanjao, ali me nešto ujelo. Upitao je: Sta si poduzeo?
Odgovorio sam: Tražio sam ko će mi učiti rukju.(1) Upitao je: Sta te je navelo na to?
Odgovorio sam: Hadis koji nam je prenio Eš-Š'abi. Upitao je: Šta vam je prenio Eš-Š'abi?
Odgovorio sam: Prenio nam je od Burejde b. Husejba el-Eslemija da je rekao: Rukja je dozvoljena samo za urok i otrov od akrepa.
Primijetio je: Lijepo će postupiti ko se ograniči na ono što je čuo. Medutim, Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, savs, rekao: Predočeni su mi narodi, pa sam vidio poslanika s nekoliko ljudi, drugog s jednim ili dva čovjeka a vidio sam poslanika bez ijednog sljedbenika. Nakon toga mi je pokazana velika skupina ljudi pa sam mislio da su moj ummet.
Rečeno mi je: Ovo je Musa i njegov narod, ali, pogledaj na horizont! Pogledao sam pa sam vidio ogromnu masu. Rečeno mi je: Pogledaj na drugu stranu horizonta! Pogledao sam i vidio ogromnu masu. Rečeno mi je: Ovo je tvoj ummet. Sa njima će sedamdeset hiljada ući u Džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja.
Zatim je ustao i ušao u svoju sobu. Potom su ljudi počeli raspravljati o onima koji će ući u Džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja. Neki od njih su rekli: Možda su to oni koji su se družili s Allahovim Poslanikom,
Drugi su opet rekli: Možda su to oni koji su rodeni u islamu i nisu činili širk. Spomenuli su još druge stvari.
Nakon toga je Allahov Poslanik, A, izišao i upitao: O čemu to raspravljate? Rekli su mu, a on je rekao: To su oni koji ne čine rukju niti traže da im se to čini, koji ne gataju i koji se na svoga Gospodara oslanjaju.
Tada je ustao Ukkaše b. Mihsan i rekao: Zamoli Allaha da me učini od njih! Rekao je: Ti si od njih. Zatim je ustao drugi čovjek i rekao: Zumoli Allaha da me učini od njih! Rekao je: Pretekao te s tim Ukkaše.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 102. Sahih / MUSLIM
ABDULLAH IBN MESUD je rekao: Bilo nas je oko četrdeset s Poslanikom pod šatorom. Allahov Poslanik, savs, tada je upitao: Da li biste bili zadovoljni da budete četvrtina Džennetlija?
Odgovorili smo: Da.
Ponovo je upitao: Da li biste bili zadovoljni kada biste činili trećinu Džennetlija?
Odgovorili smo: Da.
Tada je rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedov život, ja se nadam da ćete vi činiti polovicu Džennetlija, jer će u Džennet ući samo ko bude musliman. Vi ste u odnosu na nevjernike kao bijela dlaka na koži crnog bika, ili kao crna dlaka na koži crvenog bika.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 103. Sahih / MUSLIM
EBU SEID EL-HUDRI prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Allah Uzvišeni će reći: Ademe!
Adem, as, će kazati: Odazivam ti se Bože, sreća i dobro su u Tvojim rukama.
Allah će tada reći: Odvoji Džehennemlije!
Adem će upitati: Ko su Džehennemlije?
Reći će: Od svake hiljade devesto devedeset i devet. Poslanik,savs, je tada rekao:

To će se desiti kada djeca osijede, a svaka trudnica svoj plod pobaci, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.(El-Hadždž, 2)

Ta vijest je teško pala ashabima, pa su upitali: Allahov Poslaniče, ko će od nas biti taj čovjek?
AUahov Poslanik, , tada je rekao: Radujte se, od Jedžužda i Medžudža će biti hiljadu a od vas će biti taj čovjek. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedov život, ja priželjkujem da budete četvrtina Džennetlija.
Kada smo to čuli zahvalili smo Allahu i donijeli tekbir. Nakon toga Poslanik je rekao: Tako mi Onog u čijoj ruci je moj život, ja priželjkujem da vi činite trećinu Džennetlija.
Ponovo smo se zahvalili Allahu i donijeli tekbir. Zatim je Poslanik, , rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja se zaista nadam da ćete vi činiti polovicu Džennetlija, jer vi ste, u odnosu na ostale narode, kao bijela dlaka na koži crnog bika ili kao ostatak prsta na magarećim potkoljenicama.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 104. Sahih / MUSLIM
MUSAB IBN SAD je rekao: Abdullah b. Omer, je došao Ibn Amiru da ga obide kada je bio bolestan, pa mu je Ibn Amir rekao: Zar nećeš moliti Allaha za mene? Ibn Omer je rekao: Uistinu sam čuo Allahovog Poslanika, savs kada kaže: Allah neće primiti namaz bez čistoće niti sadaku od gulula.(1)
A ti si bio namjesnik Basre.(2)
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 105. Sahih / MUSLIM
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Poslanik, savs, rekao: Kada se neko od vas probudi iz sna neka ne stavlja ruke u posudu dok ih ne opere tri puta, jer on ne zna gdje mu je ruka prenoćila.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 106. Sahih / MUSLIM
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, savs, rekao: Čuvajte se dvije stvari koje donose prokletstvo.
Upitali smo: Allahov Poslaniče, koje su to dvije stvari?
Rekao je: Obavljanje fizioloske potrebe po putevima kuda ljudi prolaze, i po hladovima gdje hladuju.
MUHTESAR SAHIH MUSLIM br. 107. Sahih / MUSLIM
ABDULLAH IBN DŽAFER je rekao: Jednoga dana me Allahov Poslanik, savs stavio na jahalicu iza sebe, pa mi je rekao jednu tajnu koju nisam otkrio nikome. Najviše zašto se Poslanik, savs volio sakriti kada je obavljao fiziološku potrebu je neko ispupčenje, ili haiš palmovika. (Ebu Esma(1) u svom hadisu je rekao da je to ograda palmovika).
Views: 453 | Added by: Harun | Tags: Hadisi Muslim
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
ONLINE RADIO
youtubekanal
BannerFans.com
Kategorije Hadisa
Anketu
Klanjate li pet puta dnevno?
[ Rjezultat ]
Ukupno Glasove 216
Kalendar